Výměna zkušeností v projektování, stavbě a správě železniční infrastruktury

6.-7.10. 2016, Gdaňsk - PolskoProblematika železniční geodézie je se zvyšováním nároku na rychlost a kapacitu přepravy velmi živým tématem. Česká republika a Polsko v posledních letech zažívají obrovský příliv investic do železniční infrastruktury, a s tím jsou spojená mnohá úskalí a problémy, se kterými je nutno porvat se, takříkajíc, za pochodu.

V kontextu těchto okolnosti, Železniční geodeti - pobočka Českého svazu geodetů a kartografů, iniciovala ve spolupráci s Leica Geosystem Polska setkání železničních geodetů PKP a SŽDC, konané ve dnech 6.-7.10.2016 v polském Gdaňsku.

Oficiální agenda setkání byla tvořena nejprve představením struktury žel. geodezie v rámci daných státních organizaci s myšlenkou že daná konkrétní témata, která účastníky nejvíce zajímají, vyplavou posléze na povrch. Tento předpoklad nebyl mylný, ba naopak se ukázalo že čas konference nebyl dostačující pro množství otázek, které účastníci v průběhu konference nadnesli.

foto1

foto2Den první

V poledních hodinách, po krátkém úvodu a přivítání účastníku panem Maciejem Bornowským z Leica Geosystem Polska a.s., se ujmul slova pan Radomír Havlíček, hlavní geodet Správy železniční dopravní cesty, který představil strukturu SŽDC a začlenění geodetů v této struktuře. Zároveň seznámil polské účastníky obecně s působností výkonných složek geodetů SŽDC u Správy železniční geodézie Praha a Olomouc. Následně přednesla v obdobném duchu přednášku paní Monika Łączyńska z varšavské centrály PKP o působnosti geodetů u Polských státních kolejí (PKP s.a.), kdy bylo velmi podrobně vidět mnohé podobnosti a rozdíly v organizaci - rozdělení úkolů geodetů SŽDC a PKP. Největší odlišností mezi oběma státními organizacemi bylo množství personálu určeného k plnění daných úkolu a s tím spojená navazující úroveň splnění konkrétních zadání,jako například úroveň digitalizace analogových dat či rozsah kontroly staveb.

foto3

Po obecném seznámení s geodézii u SŽDC a PKP představil pan Alessandro Nuzzo ze Švýcarska novinku firmy Leica Geosystems s označením SiTrack: One, speciální výkonný skener pro kontinuální zachycení 3D dat železniční infrastruktury . Při té příležitosti do představení výhod jenž systém Leica SiTrack: One přináší, vstoupil pan Robert Kuszewski z Varšavy, ředitel centrály diagnostiky PKP PLK, jenž účastníky seznámil s užíváním obdobných systémů, které se v Polsku již užívají. Zmínil rovněž spolupráci s TUDC SŽDC, kdy systémy diagnostiky jsou společně s geodetickými daty užívány i v ČR. Zároveň se ukázalo největší úskalí nových technologií v střední a východní Evropě, a to jejich cena. I když kalkulace pana Alessandra Nuzzo z Leica Geosystem zakládaly vysokou finanční návratnost vztaženou k ušetřené době práce, tyto kalkulace byly postaveny na základě ceny lidské práce v západních zemích. Vzhledem k obrovským rozdílům v platech geodetů na západě a východě se tudíž tyto kalkulace ukázaly v poněkud jiném světle. Kde je drahá práce, technika "zlevňuje".

Po velmi chutné večeři jenž byla připravena restaurací hotelu „Zajazd pod Olivka“ se rozjelo mnoho diskusí týkajících se již detailních otázek jako np. způsoby řešení návaznosti projektů jednotlivých staveb, obsah, náležitosti a archivace předávané geodetické dokumentace , a jiné. Z těchto jednotlivých témat byly posléze vybrány témata pro dopolední závěrečný program druhého dne konference.

Den druhý

Program započal pan Maciej Bornowski představením měřící techniky firmy Leica Geosystem v kombinaci s měřícími vozíky firmy GeoTel. Byly vyjmenovány a detailně představeny výhody této konfigurace, a to jak v kontextu vysokého výkonu, softwarového vybavení a možností speciálních výstupů optimalizovaných pro speciální potřeby železničních geodetů, jako třeba vyhodnocení měřených dat vůči projektu, a s tím spojenou možnost hlubší analýzy naměřených dat a optimalizaci následných výstupů pro automatické strojní podbíječky. Následně převzal slovo pan Libor Vavrečka z oddělení hlavního geodeta dráhy u SŽDC, který účastníkům konference přiblížil detailněji způsob řešení návaznosti projektů, která je v dikci příslušných správců prostorové polohy koleje (SPPK) a tvorbu zjednodušených projektů tzv. „3D os“, jenž se tvoří zejména z důvodu užití vyspělejší podbíječkové techniky při údržbě tratí, což zefektivňuje práci jak časově (finančně), tak kvalitativně. Při hlubší analýze tohoto tématu převzal slovo pan Milan Talácko, rovněž z oddělení hlavního geodeta dráhy, jenž vysvětlil výměnný formát „.vft“ užívaný u SŽDC jako nosič informací a parametrů prostorové polohy koleje. Při té příležitosti padl dotaz na způsob řešení nesouladu ve vedení staničení, kdy odpověď obsáhle rozvedl hlavní geodet Radomír Havlíček. O závěr programu konference se postaral předseda Železničních geodetů, pobočky ČSGK, pan David Witosz ze Správy železniční geodézie Olomouc. V krátké přednášce seznámil zúčastněné s fungováním geodetických skupin pro měření prostorové polohy koleje u SŽDC, a to zejména za plného provozu, bez výluk, na koridorových tratích v ČR. Zmínil hlavně nároky na bezpečnost práce, vysokou rentabilitu, která je zajištěna špičkovým přístrojovým vybavením a profesionalitou odvedené práce ,o čemž svědčí využívaní naměřených dat od přejímky, přes záruční kontroly až k samotné údržbě a provozu.

foto5foto4Shrnutí

Konference pod názvem „Výměna zkušeností v projektování, stavbě a správě železniční infrastruktury“ konaná ve dnech 6.-7.10.2016 v polském Gdaňsku přinesla mnoho nových poznatků a podnětu pro vypořádání se s dnešními výzvami v oboru železniční geodézie . Velmi kladné ohlasy všech zúčastněných, stejně jako návrhy na pravidelná setkání z obou zúčastněných stran potvrzují, že iniciativa padla na úrodnou půdu a do budoucna tak přispěje k tak důležité výměně zkušeností. Tímto tedy chci poděkovat jmenovitě panu Czeslawu Doroszkiewiczovi z PKP, který oficiálně pozval geodety SŽDC na konferenci v Gdaňsku, Radomíru Havlíčkovi za přijetí pozvání a nalezení si času v již tak nabitém pracovním programu, panu Macieju Bornowskiemu z Leica Geosystem Polska za skvělou organizaci zázemí setkání a představení nejmodernější geodetické techniky, paní tlumočnici Zuzanně Rusnok za prvotřídní profesionální služby a s tím spojené poděkování Českému svazu geodetů a kartografů za finanční podporu, členům pobočky ČSGK „Železniční geodeti“ kteří se spolupodíleli na organizaci setkání a všem hostům jenž přijali pozvání a vážili cestu na, v době konference, deštivé pobřeží Baltu.


Za Železniční geodety sepsal David Witosz


Odkazy - Kontakt CZ-ENG-PL